top of page
ABOUT US

We hope you find our website helpful and informative. We aim to bring awareness to the unique breed of “THE WORKING SHEEPDOGS”. In South Africa being mainly Border Collies and Kelpies. These breeds need understanding and are at their happiest when at work herding and their intelligence stimulated

 

The association is committed through its Breeders and Registration program to be the keeper of the breed. Registration of litters ensures the improvement of the breeds and maintaining history on the working lines. Genetic and medical tests are now encouraged to breed from good stock.

 

Our articles have been compiled by dedicated members to help you understand aspects of training and wellbeing.

 

SASDA is managed by an Executive Committee where members from all provinces are represented. Any member, public and general issues are discussed and decisions taken. Refer inquiries to your area representative. As members of the association, we uphold a code of conduct of the highest standard in relations with our dogs, stock and fellowmen.

 

It is our aim to help members and public gain knowledge, experience and contacts in order to train a working sheepdog. The well trained dog can save you time and labour in managing your stock. Payment in return – Good nutrition, stimulation, companionship, healthcare and quality housing. A FAIR DEAL.

 

And then there are sheepdog trials. A scenario of man (also woman!) of ALL ages and dog working together in the common aim of preserving the craft of shepherding.Great fun and a way to meet people with the same interest, be it farmers or city hobby handlers from across the country, sharing ideas problems and training tips. You will see other dogs at work which we hope will encourage you to compete yourself. The shop will have items to help you on the way.

 

Contact us for any further details or just for a chat about our passion – The working Sheepdog. And remember by joining SASDA as a member you will be part of a growing family whose aim is to preserve our breed and improve your shepherding skills. In the meantime enjoy the photos in the Gallery.

 

Ons vertrou u vind ons webwerf helpvol en inligtingsvol.

 

Die doel is om bewustheid te skep oor die unieke aspekte van die werkende skaaphonde.  In Suid Afrika meestal die skotse skaaphond/border kollie en kelpie. Daar moet begryp word dat hulle die gelukkigste is wanneer hulle aankeer werk doen en hulle intelligensie gestimuleer word.

 

Die Vereeniging is verbind deur sy Telers en Registrasie program om die bewaarders te wees van hierdie ras. Registrasie van werpsels verseker dat die ras verbeter word en die geskiedenis en herkoms word behou. Genetiese en mediese toetse word aanbeveel om net te teel met die beste lyne.

 

Ons artikels is saamgestel deur toegewyde lede om u te help om die aspekte van opleiding en welsyn van die honde te verstaan.

 

SASHV word bestuur deur n uitvoerende komitee waar lede van al die provinsies verteenwoordig word. Aangeleenthede van lede, die publiek en algemene sake word bespreek en besluite geneem. Verwysnavrae na jou area verteenwoordiger.

Lede van die SASHV word van verwag om die hoogste standaarde te behou in terme van hulle werk met hulle honde,vee en mensdom.

 

Dit is ons doel om lede en die publiek te help om inligting, ondervinding en kontakte op te bou om sodoende n skaap hond op te lei.

Die goed opgeleide skaap hond kan u tyd en arbeid bespaar met die bestuur van u vee. Verwagte betaling is goeie voeding, stimulasie, vennootskap/vriendskap, mediese sorg en kwaliteit behuising. Beslis n goeie ooreenkoms.

 

Die Skaaphond kompetisies is oop vir enigeiemand wat die belange van die skaaphonde op die hart dra. Dit is n gesinsport en het geen ouderdomsbeperkinge nie.

Dit is opwindend en n wonderlike wyse om mense te ontmoet met dieselfde belangstellings. Hanteerders (stadsjapies en boere) van ooreen die hele land deel met mekaar problem en wenke .Ons hoop as u die honde sien werk dat dit u sal inspireer om ook met u hond te begin te werk en aan kompetisies deel te neem. Die winkel het items wat u kan help in die verband.

 

Kontak ons vir enige navrae of n geselsie omtrent die werkende skaaphonde. As u lid word van SASHV word u deel van n groeiende familie wat die belange en toekoms van die skaaphonde op die hart dra.  Terselftertyd sal u skaaphond hanteringsvaardigheid ook verbeter.  U kan ook ons foto gallery besoek om n idee te kry van ons sport.

bottom of page